NHDC Limited
ɨ{E E | ±ÉÉìMÉ<xÉ| ºÉÉ<] ¨Éä{É| {ɴɮ C | <ƇM›„É
´É‡®¹` E ɪÉÇE É®hÉÒ
xMɨ Jɱɪ {ɱ
xÉÉ¨É {Énù EòɪÉÉÇ±ÉªÉ PÉ® ¨ÉÉä¤ÉÉ<DZÉ
¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ{ÉɱÉEò ‡xÉnä„ÉEò ºÉ‡SÉ´ÉɱɪÉ
vҨx {ɮV |ɤv xnE B J Eɪ{ɱE xnE, BxBSbҺ 4030001, 4030002 4030147  
¸ÉÒ ´ÉÉ<Ç BxÉ SÉÉè¤Éä Eɪ{ɱE ɇSɴ 4030002 2680900 9425015405
‡´ÉxÉªÉ EÖò¨ÉÉ® ú ‡jÉ{ÉÉ`öÒ EòÆ{ÉxÉÒ ºÉ‡SÉ´É 4030010 2772730  
‡xÉnùä„ÉEò ¨ÉÆb÷±É
+vªÉIÉ |ɤÉÆvÉEò ‡xÉnùä„ÉEò ºÉ‡SÉ´ÉɱɪÉ, BxÉ BSÉ {ÉÒ ºÉÒ {ɇ®ºÉ®, ºÉäC]õ® -33, ¡ò®ÒnùɤÉÉnù, ¡äòCºÉ 0129-Ã2278020
E B ƽ +vI, BxBSbҺ B +vI B |ɤv xnE, BxBS{Һ 0129-2277971 0129-2275920  
vҨx {ɮV |ɤv xnE B J Eɪ{ɱE xnE, BxBSbҺ 0755-4030001 0755-4030147  
Vx҄ J ɇSɴ Bxɴbb, ={vI BxɴbB 0755-2677503 0755-2441827  
B i |EɄ Mɱ ij xnE, BxBS{Һ B xnE-BxBSbҺ - -  
Vɪ Eɮ, xnE-BxBSbҺEɪ{ɱE xnE(k), +  
B E {ƴɮ n (k), BxɴbB B xnE-BxBSbҺ 0755-2677506 0755-4057838  
Ҩɇi ɇj Ҵɺiɴ ɽ|ɤvE (+< ]), BxBS{Һ 129-2255804 011-26947084  
iExE ɦM
B xɱ ɽ|ɤvE (iExE) 4030188 4030018 9425495728
+iɇE J-{ɮI ɦM
BS B {֮ ɽ|ɤvE (+iɇE J-{ɮI) 4030040 - -
‡´ÉkÉ ‡´É¦ÉÉMÉ
B ɤ ɽ|ɤvE (k) 4030051 4030146 -
VҴ l֮ J (k) 4030045 - -
¨ÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ‡´É¦ÉÉMÉ
Vi ƽ ɽ|ɤvE (xɴ ƺvx) 4030022 - -
+E Eɮ J (xɴ ƺvx) 4030023 - -
ɴɺɇE Eɺ ɦM
Sxp ɛ ƽ ɽ|ɤvE (ɴɺɇE Eɺ) 4030032 - -
‡´É‡vÉ ‡´É¦ÉÉMÉ
Bx ֤r ¨ÉÖJªÉ +‡¦ÉªÉÆiÉÉ (‡´É‡vÉ) 4030120 - -
bV
{ E nIi J +ɪi(ɇɱ) 4030090 - -
Ƈn B |{h, bV
ɄE C J +ɪi(ɇɱ) 4030075 - -
ºÉɨÉÉxªÉ ºÉÖ‡´ÉvÉɪÉäÆ
´½Ò +É<Ç {ÉÒ MÉäº]õ ½É=ºÉ 4030151 -
¡òÒ±b÷ ½Éäº]õ±É 18-B +Æ„É±É {ÉɮɨÉÉ=x]õ ‡´É±ÉÉ „ªÉɨɱÉÉ ‡½±ºÉ   4030152  
¡òÒ±b÷ ½Éäº]õ±É-4 ]õÉ<{É-4 ºÉäC]õ® ú ¤ÉÒ BSÉ xÉÆ 3Ã8 ¤ÉÒBSÉ<ÇB±É EòÉì±ÉÉäxÉÒ ‡{É{ɱÉÉxÉÒ   2750242  
¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ{ÉɱÉEò ‡xÉnùä„ÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, BxÉ BSÉ b÷Ò ºÉÒ ¡ò®ÒnùɤÉÉn
BxÉ BSÉ {ÉÒ ºÉÒ {ɇ®ºÉ®, ºÉäC]õ® -33, ¡ò®ÒnùɤÉÉnù, ¡äòCºÉ 0129-2278010
vҨx {ɮV |ɤv xnE B J Eɪ{ɱE xnE, BxBSbҺ 2278110 0120-2401145  
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ ±ÉɪÉVÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉ, <ÆnùÉè®ú
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ ‡±É ¨ÉÃEòÉxÉ xÉÆ 1Ã65 B B¡ò ºEòÒ¨É xÉÆ 5Ã4,‡´ÉVÉªÉ xÉMÉ® ú <ÆnùÉè® ú ¡äòCºÉ-0732-2577148
¸ÉÒ +„ÉÉäEò {ÉÉ]õÒnùÉ® ú |ɤÉÆvÉEò (‡ºÉ‡´É±É) 2577148   9425058337
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ ±ÉɪÉVÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉ, ‡nù±±ÉÒ
‡uùiÉÒªÉ iÉ±É ¤ÉÒ -494 xªÉÖ £äòb÷ºÉ EòÉì±ÉÉäxÉÒ, ‡nù±±ÉÒ-110065,¡äòCºÉ-011-26910045
¸ÉÒ |ÉnùÒ{É EÖò¨ÉÉ® ú |ɤÉÆvÉEò (‡ºÉ‡´É±É) 26910045 129-2264150 9810181447
<Ƈnù®É ºÉÉMÉ® ‡´ÉtÖiÉ MÉÞ½
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ EòɪÉÉÇÇ±ÉªÉ {ɇ®ºÉ® xɨÉÇnùÉ xÉMÉ® ‡VɱÉÉ JÉÆb÷´ÉÉ (¨É|ÉÃ)à 07323-284080
E M{i ɽ|ɤvE 284079 284665 -
+x֮M ` J +ɪi (ɇɱ) 284554 284113
b S^{vɪ J +ɪi (<Ç) 284084 284119
+Éä¨ÉEòɮ䄴ɮ ‡´ÉtÖiÉ MÉÞ½
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ Bb÷‡¨ÉxÉ ¤±ÉÉEò, >ðVÉÉÇ ‡¤É½É® ‡ºÉnÂùPÉ´É® EÚò]õ ‡VɱÉÉ JÉÆb÷´ÉÉ (¨É.|ÉÃ)à ¡äòCºÉ 07280-271703
B E Vx ¨É½É|ɤÉÆvÉEò 271701 271702 -
{ vxx J +ɪi (ɇɱ) 271716 - -
֦ɹ {Mɮ J +ɪi (<Ç) 271706 - -
+É® B´ÉÆ +É® EòɪÉÉÇ±ÉªÉ JÉxb÷´ÉÉ 
BxÉ´½Òb÷ÒB EòɪÉÉÇ±ÉªÉ {ɇ®ºÉ® ‡ºÉ‡´É±É ±ÉÉ<ÇxÉ JÉÆb÷´ÉÉ ‡VɱÉÉ JÉÆb÷´ÉÉ (¨É|ÉÃ)à ¡äòCºÉ 0733-2224763
xұ n֤ J +ɪi (ɇɱ) 2225717 -
Untitled Document
nhdcindia.com 2005 Privacy Statement Disclaimer. Designed & Developed By CRISP.