NHDC Limited
ɨ{E E | ±ÉÉìMÉ<xÉ| ºÉÉ<] ¨Éä{É| {ɴɮ C | <ƇM›„É
´É‡®¹` E ɪÉÇE É®hÉÒ
xMɨ Jɱɪ {ɱ
xÉÉ¨É {Énù EòɪÉÉÇ±ÉªÉ PÉ® ¨ÉÉä¤ÉÉ<DZÉ
¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ{ÉɱÉEò ‡xÉnä„ÉEò ºÉ‡SÉ´ÉɱɪÉ
Eh x ƽ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ{ÉɱÉEò ‡xÉnùä„ÉEò 4030001, 4030002 4030147, 2660066  
¸ÉÒ ´ÉÉ<Ç BxÉ SÉÉè¤Éä ‡´É„Éä¹É ‡xÉVÉ ºÉ‡SÉ´É 4030002 2680900 9425015405
‡´ÉxÉªÉ EÖò¨ÉÉ® ú ‡jÉ{ÉÉ`öÒ EòÆ{ÉxÉÒ ºÉ‡SÉ´É 4030010 2772730  
‡xÉnùä„ÉEò ¨ÉÆb÷±É
+vªÉIÉ |ɤÉÆvÉEò ‡xÉnùä„ÉEò ºÉ‡SÉ´ÉɱɪÉ, BxÉ BSÉ {ÉÒ ºÉÒ {ɇ®ºÉ®, ºÉäC]õ® -33, ¡ò®ÒnùɤÉÉnù, ¡äòCºÉ 0129-Ã2278020
+ɮ B ] < +vI - -  
+ɮ B x |ɤv xnE BxBSbҺ B xnE (EɇE) BxBS{Һ B 0129-2278015 011-26121864  
Eh x ƽ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ{ÉɱÉEò ‡xÉnùä„ÉEò 0755-4030001 0755-4030147  
Vx҄ n ({xɴǺ) BxɴbB B xnE-BxBSbҺ 0755-2677503 -  
Vɪi Eɮ Eɪ{ɱE xnE BxBS{Һ B xnE-BxBSbҺ 0129-2271405 0129-2269301  
B E {ɴɮ n (k), BxɴbB B xnE-BxBSbҺ - -  
+iɇE J-{ɮI ɦM
E B ɨɨ ɽ|ɤvE (+iɇE J-{ɮI) 4030040 - -
VҴ l֮ J (+iɇE J-{ɮI) 4030065 - -
‡´ÉkÉ ‡´É¦ÉÉMÉ
n{E SG i ¨É½É|ɤÉÆvÉEò (‡´ÉkÉ) 4030051 4030148 -
iɮE xl P J (+iɇE J-{ɮI) - - -
¨ÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ‡´É¦ÉÉMÉ
Vɪ ɮɪ ɽ|ɤvE (xɴ ƺvx) 4030022 4030165 -
+E Eɮ J (xɴ ƺvx) 4030023    
iExE ɦM
B xɱ ɽ|ɤvE (iExE) 4030188 4030018 9425495728
ɴɺɇE Eɺ ɦM
{E Vx ɽ|ɤvE (ɴɺɇE Eɺ) 4030032 - -
‡´É‡vÉ ‡´É¦ÉÉMÉ
Bx ֤r ¨ÉÖJªÉ +‡¦ÉªÉÆiÉÉ (‡´É‡vÉ) 4030120 - -
-Yx B Sx |tME
E M{i J +ɪi (ɇɱ) 4030090 2424187 9977001925
¸ÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®Ò ±ÉÉ±É ºÉɤÉÚ ¨ÉÖJªÉ ( B +ɮ) 4030042 4030172 -
Sɱx + +x֮Ih, ɇhɇVE B x< {ɇVx
+x֮M ` J +ɪi(ɇɱ) 4030130 - -
bV
xұ n֤ J +ɪi(ɇɱ) 4030110 - -
ºÉƇ´ÉnùÉ B´ÉÆ |ÉÉ{ÉhÉ ‡´É¦ÉÉMÉ
ɄE C J +ɪi(ɇɱ) 4030075 - -
ºÉɨÉÉxªÉ ºÉÖ‡´ÉvÉɪÉäÆ
´½Ò +É<Ç {ÉÒ MÉäº]õ ½É=ºÉ 4030151 -
¡òÒ±b÷ ½Éäº]õ±É 18-B +Æ„É±É {ÉɮɨÉÉ=x]õ ‡´É±ÉÉ „ªÉɨɱÉÉ ‡½±ºÉ   4030152  
¡òÒ±b÷ ½Éäº]õ±É-4 ]õÉ<{É-4 ºÉäC]õ® ú ¤ÉÒ BSÉ xÉÆ 3Ã8 ¤ÉÒBSÉ<ÇB±É EòÉì±ÉÉäxÉÒ ‡{É{ɱÉÉxÉÒ   2750242  
¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ{ÉɱÉEò ‡xÉnùä„ÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, BxÉ BSÉ b÷Ò ºÉÒ ¡ò®ÒnùɤÉÉn
BxÉ BSÉ {ÉÒ ºÉÒ {ɇ®ºÉ®, ºÉäC]õ® -33, ¡ò®ÒnùɤÉÉnù, ¡äòCºÉ 0129-2278010
Eh x ƽ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ{ÉɱÉEò ‡xÉnù„ÉEò 2278110 0120-2401145  
Vx xɮM ¨ÉÖJªÉ +‡¦ÉªÉÆiÉÉ (‡ºÉ‡´É±É) 2255240 011-32398464  
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ ±ÉɪÉVÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉ, <ÆnùÉè®ú
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ ‡±É ¨ÉÃEòÉxÉ xÉÆ 1Ã65 B B¡ò ºEòÒ¨É xÉÆ 5Ã4,‡´ÉVÉªÉ xÉMÉ® ú <ÆnùÉè® ú ¡äòCºÉ-0732-2577148
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ ±ÉɪÉVÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉ, ‡nù±±ÉÒ
‡uùiÉÒªÉ iÉ±É ¤ÉÒ -494 xªÉÖ £äòb÷ºÉ EòÉì±ÉÉäxÉÒ, ‡nù±±ÉÒ-110065,¡äòCºÉ-011-26910045
¸ÉÒ |ÉnùÒ{É EÖò¨ÉÉ® ú |ɤÉÆvÉEò (‡ºÉ‡´É±É) 26910045 129-2264150 9810181447
<Ƈnù®É ºÉÉMÉ® ‡´ÉtÖiÉ MÉÞ½
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ EòɪÉÉÇÇ±ÉªÉ {ɇ®ºÉ® xɨÉÇnùÉ xÉMÉ® ‡VɱÉÉ JÉÆb÷´ÉÉ (¨É|ÉÃ)à 07323-284080
E B E ɽ|ɤvE 284079 284665 -
B {ÉÒ ƽ J +ɪi ({ÉÒ <Ç B¨É) 284084 284119
+Éä¨ÉEòɮ䄴ɮ ‡´ÉtÖiÉ MÉÞ½
BxÉBSÉb÷ÒºÉÒ Bb÷‡¨ÉxÉ ¤±ÉÉEò, >ðVÉÉÇ ‡¤É½É® ‡ºÉnÂùPÉ´É® EÚò]õ ‡VɱÉÉ JÉÆb÷´ÉÉ (¨É.|ÉÃ)à ¡äòCºÉ 07280-271703
B E Vx ¨É½É|ɤÉÆvÉEò 271701 271702  
+É® B´ÉÆ +É® EòɪÉÉÇ±ÉªÉ JÉxb÷´ÉÉ 
BxÉ´½Òb÷ÒB EòɪÉÉÇ±ÉªÉ {ɇ®ºÉ® ‡ºÉ‡´É±É ±ÉÉ<ÇxÉ JÉÆb÷´ÉÉ ‡VɱÉÉ JÉÆb÷´ÉÉ (¨É|ÉÃ)à ¡äòCºÉ 0733-2224763
Ҩɇi h {i ¨É½É|ɤÉÆvÉEò 2225657 2221164
Untitled Document
nhdcindia.com 2005 Privacy Statement Disclaimer. Designed & Developed By CRISP.