• 520 मेगावाट ओंकारेश्वर परियोजना ट्रासफार्मर यार्ड

  • 520 मेगावाट ओंकारेश्वर परियोजना – 220 केवी स्विचयार्ड

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर परियोजना विद्युत गृह जनेरेटर फ्लोर

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर परियोजना स्विचयार्ड

  • Application Development and Maintenance by Cyfuture